Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Левковська Наталiя Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента 04107 мiсто Київ вулиця Багговутiвська 3/15
4. Код за ЄДРПОУ 22860803
5. Міжміський код та телефон, факс (044)-483-19-41 (044)-483-19-41
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22860803.smida.gpv.ua/ в мережі Інтернет 08.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 обрано Директор Левковська Наталiя Дмитрiвна н/д н/д
н/д
76
Зміст інформації:
Згiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018р., оформлено протоколом №1, директором ПрАТ "Магазин №1715 "Госптовари" обрано Левковську Наталiю Дмитрiвну. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа на розкриття паспортних даних, згоди - не надавала.