Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 27.03.2018 13:29:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Юридична адреса* 04107 м. Київ, Вул.Багговутівська, 3/15
Керівник* Левковська Наталія Дмитрівна - Т.в.о. директора. Тел: 0444831941
E-mail* llevkovska@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Магазин №1715 «Госптовари», код ЄДРПОУ 22860803 (далі – ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» та/або Товариство), місце знаходження якого 04107 м. Київ, вул. Багговутівська, 3/15, повідомляє Вас, що 27.04.2018 року о 09 год. 00 хв., за адресою: 04107 м. Київ, вул. Багговутівська, 3/15 (кімната 1), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Датою складення реєстру, що міститиме перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлено 23.04.2018 року.

Проект порядку денного річних Загальних зборів:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень лічильної комісії;
 2. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів;
 3. Розгляд та затвердження аудиторського звіту та висновку за 2017 рік;
 4. Звіт Тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік;
 5. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства;
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік та виплата дивідендів;
 7. Прийняття рішення про заміну сторони (кредитора) у Договорах позики (поворотної фінансової допомоги) укладених Товариством;
 8. Припинення повноважень Директора Товариства та Тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства;
 9. Обрання Директора Товариства.
 10. Доповнення видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію в особі Шарової Марії Венедиктівни.
 2. Припинити повноваження лічильної комісії в особі Шарової Марії Венедиктівни з моменту закриття даних Загальних зборів.
 1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів Капштик Олени Михайлівни та секретаря Загальних зборів Лозько Світлани Володимирівни призначених Директором Товариства (наказ №13 від 03.04.2016 року).
 2. Для проведення Загальних зборів встановити наступний регламент:
 • для доповіді по питанню «Звіт Тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік» - до 20 хвилин;
 • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
 1. Розгляд та затвердження аудиторського звіту та висновку за 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити аудиторський звіт та висновок за 2017 рік.

 

 1. Звіт Тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
 1. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити Річний звіт Товариства.
 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік та виплата дивідендів.

Проект рішення:

 1. У зв’язку з тим, що нерозподіленого прибутку за 2017 рік не має, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
 1. Прийняття рішення про заміну сторони (кредитора) у Договорах позики (поворотної фінансової допомоги) укладених Товариством.

Проект рішення:

 1. Схвалити та надати згоду на заміну сторони (кредитора) у Договорах позики (поворотної фінансової допомоги), які були укладені між Товариством і Левковською Людмилою Петрівною, шляхом підписання між Товариством і Левковською Наталією Дмитрівною Додаткових договорів до Договорів позики (поворотної фінансової допомоги).
 1. Припинення повноважень Директора Товариства та Тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства

Проект рішення:

 1. Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами повноваження Директора Товариства Левковської Людмили Петрівни та Тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства Левковської Наталії Дмитрівни.
 1. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Директором Товариства Левковську Наталію Дмитрівну з наданням їй повноважень, передбачених Статутом Товариства та з правом першого підпису.
 1. Доповнення видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.

Проект рішення:

 1. Доповнити існуючі види економічної діяльності Товариства додатковими видами економічної діяльності за КВЕД-2010, а саме:

- 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою в мережі Інтернет: https://smida.gov.ua/site/22860803/

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде відбуватися у день та за місцем проведення Загальних зборів з 08 год. 30 хв. до 08 год. 55 хв.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерам Товариства при собі мати паспорт, а представникам акціонерів Товариства – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів Товариства на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери мають право до початку Загальних зборів отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Акціонери мають право отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право акціонери та/або  представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонери мають право до початку Загальних зборів отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

З документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 3/15 (кімната 1) в робочі дні, письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа - Тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Левковська Наталія Дмитрівна. Телефон для довідок: (044) 483-19-41, (073)-146-10-42.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 100 штук акцій, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 76 штук акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (в тис.грн.) за звітний 2017 рік:

 1. Всього активів за звітний період – 2447,0, за попередній – 2600,0,;
 2. Основні засоби за звітний період – 1679,0, за попередній – 1693,0;
 3. Довгострокові фінансові інвестиції за звітний період – 0, за попередній – 0;
 4. Запаси за звітний період – 763,0, за попередній – 899,0;
 5. Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період – 2,0, за попередній – 2,0;
 6. Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період – 1,0, за попередній – 1,0;
 7. Нерозподілений прибуток за звітний період – 0, за попередній – 0;
 8. Власний капітал за звітний період – (-357,3), за попередній – (-24,8);
 9. Статутний капітал за звітний період – 27, за попередній – 27;
 10. Довгострокові зобов’язання за звітний період – 0, за попередній – 0;
 11. Поточні зобов’язання за звітний період – 2777,0, за попередній – 2598,0;
 12. Чистий прибуток і збиток за звітний період – (-332), за попередній – (-424);
 13. Середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний період – 100, за попередній – 100;
 14. Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) за звітний період – 0, за попередній – 0;
 15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду за звітний період – 0, за попередній – 0;
 16. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) за звітний період – 6, за попередній – 8.

Т.в.о. директора ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари»

 

Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018) не передбачено.

 


 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Т.в.о. директора Левковська Наталія Дмитрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2018
(дата)