Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 30.03.2017 00:22:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Юридична адреса* 04107 м. Київ, Вул.Багговутівська, 3/15
Керівник* Левковська Людмила Петрівна - Директор. Тел: 0444831941
E-mail* llevkovska@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

 

ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» код ЄДРПОУ 22860803 (далі-Товариство) повідомляє, що 27 квітня 2017 р. о 9 год. 00 хв., за адресою: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі-Збори). Дата складення реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлено 24 квітня 2017р. Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів: 1. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів. 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 3. Розгляд та затвердження аудиторського звіту та висновку за 2016 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік та виплату дивідендів. Основні показники фінансово-господарської діяльності (в тис.грн.): 1. Всього активів за звітний період – 2600,0, за попередній – 2901,0; 2. Основні засоби за звітний період – 1693,0, за попередній – 1706,0; 3. Довгострокові фінансові інвестиції за звітний період – 0, за попередній – 0; 4. Запаси за звітний період – 899,0, за попередній – 1187,0; 5. Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період – 2,0, за попередній – 2,0; 6. Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період – 1,0, за попередній – 1,0; 7. Нерозподілений прибуток за звітний період – 0, за попередній – 0; 8. Власний капітал за звітний період – (-24,8), за попередній – 400; 9. Статутний капітал за звітний період – 27, за попередній – 27; 10. Довгострокові зобов’язання за звітний період – 0, за попередній – 0; 11. Поточні зобов’язання за звітний період – 2598,0, за попередній – 2474,0; 12. Чистий прибуток і збиток за звітний період – 0, за попередній – 0; 13. Середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний період – 100, за попередній – 100; 14. Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) за звітний період – 0, за попередній – 0; 15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду за звітний період – 0, за попередній – 0; 16. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) за звітний період – 8, за попередній – 13.

Реєстрація акціонерів буде відбуватися в день проведення зборів з 8 год. 30 хв. до 8 год. 55 хв. Для участі у річних Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. З документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів, акціонерам можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1) в робочі дні, письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа - Директор Левковська Людмила Петрівна. Телефон д/довідок: (044)-483-19-41.

Директор ПрАТ «Магазин № 1715 «Госптовари»

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левковська Людмила Петрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2017
(дата)