Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2016
Дата публікації 24.03.2016 17:43:37
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Юридична адреса* 04107 м. Київ, Вул.Багговутівська, 3/15
Керівник* Левковська Людмила Петрівна - Директор. Тел: 0444831941
E-mail* llevkovska@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

 

ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» код ЄДРПОУ 22860803 (далі-Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2016 р. о 9 год. 00 хв., за адресою: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі-Збори). 

Дата складення реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлено 22 квітня 2016р.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів.

2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

3. Розгляд та затвердження аудиторського звіту  та висновку за 2015 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік та виплату дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (в тис.грн.):

 

                  НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

          звітний

    попередній

Всього активів

2901,0

3258,0

Основні засоби

1706,0

1711,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1187,0

1540,0

Сумарна дебіторська заборгованість

2,0

2,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,0

1,0

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

400,0

400,0

Статутний капітал

27,0

27,0

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2474,0

2831,0

Чистий прибуток і збиток

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

14

Реєстрація акціонерів буде відбуватися в день проведення зборів з 8 год. 30 хв. до 8 год. 55 хв. Для участі у річних Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. З документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів, акціонерам можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1) в робочі дні, письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа - Директор Левковська Людмила Петрівна.

Телефон д/довідок: (044)-483-19-41.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано в БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ, № 53 від 24.03.2016р.

Директор ПрАТ «Магазин № 1715 «Госптовари», Левковська Людмила Петрівна

24.03.2016 рік

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левковська Людмила Петрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2016
(дата)