Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 15:00:46
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Юридична адреса* 04107 м. Київ, Вул.Багговутівська, 3/15
Керівник* Левковська Людмила Петрівна - Директор. Тел: 0444831941
E-mail* llevkovska@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери! ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» код ЄДРПОУ 22860803 (далі-Товариство) повідомляє, що 24 квітня 2015 р. о 9 год. 00 хв., за адресою: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі-Збори). Дата складення реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлено 21 квітня 2015р. Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів: 1.Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів. 2.Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 3.Розгляд та затвердження аудиторського звіту та висновку за 2014 рік. 4.Затвердження річного звіту Товариства. 5.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік та виплату дивідендів. Основні показники фінансово-господарської діяльності: НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД звітний попередній Всього активів 3258,0 3754,0 Основні засоби 1711,0 1729,0 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 1540,0 2020,0 Сумарна дебіторська заборгованість 2,0 2,0 Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 1,0 Нерозподілений прибуток - - Власний капітал 400,0 400,0 Статутний капітал 27,0 27,0 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 2831,0 3327,0 Чистий прибуток і збиток - 10,0 Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100 Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 17 Реєстрація акціонерів буде відбуватися в день проведення зборів з 8 год. 30 хв. до 8 год. 55 хв. Для участі у річних Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. З документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів, акціонерам можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1) в робочі дні, письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа - Директор Левковська Людмила Петрівна. Телефон д/довідок: (044)-483-19-41. Директор ПрАТ «Магазин № 1715 «Госптовари».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левковська Людмила Петрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)