Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2014
Дата публікації 29.03.2014 15:15:16
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Юридична адреса* 04107 м. Київ, Вул.Багговутівська, 3/15
Керівник* Левковська Людмила Петрівна - Директор. Тел: 0444831941
E-mail* llevkovska@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» код ЄДРПОУ 22860803 (далі-Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2014 р. о 9 год. 00 хв., за адресою: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі-Збори).
Дата складення реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлено 22 квітня 2014р.
Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:
1.Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів.
2.Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3.Розгляд та затвердження аудиторського звіту та висновку за 2013 рік.
4.Затвердження річного звіту Товариства.
5.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік та виплату дивідендів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності:

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
звітний попередній
1.Всього активів 3754,0 3819,0
2.Основні засоби 1729,0 1716,0
3.Довгострокові фінансові інвестиції - -
4.Запаси 2020,0 2078,0
5.Сумарна дебіторська заборгованість 2,0 8,0
6.Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 15,0
7.Нерозподілений прибуток - -
8.Власний капітал 400,0 400,0
9.Статутний капітал 27,0 27,0
10.Довгострокові зобов’язання - -
11.Поточні зобов’язання 3327,0 3392,0
12.Чистий прибуток і збиток 10,0 27,0
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
14.Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
16.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 18
Реєстрація акціонерів буде відбуватися в день проведення зборів з 8 год. 30 хв. до 8 год. 55 хв. Для участі у річних Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. З документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів, акціонерам можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1) в робочі дні, письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа - Директор Левковська Людмила Петрівна. Телефон д/довідок: (044)-483-19-41.
Директор ПрАТ «Магазин № 1715 «Госптовари».
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Вiдомостi НКЦПФР № 57 (1810) від 25.03.2014 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левковська Людмила Петрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2014
(дата)