Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.03.2020 19:15:02
Дата здійснення дії: 27.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Код за ЄДРПОУ:  22860803
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Магазин №1715 «Госптовари» (код ЄДРПОУ 22860803, місце знаходження: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15) (далі – ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» та/або Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня  2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15, кімната 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

 Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 27 квітня 2020 року з  09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. за адресою місця проведення Загальних зборів: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15, кімната 1.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2020 року.

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

1)  Обрати Лічильну комісію в особі Тітової Наталії Вікторівни.

2)  Припинити повноваження Лічильної комісії в особі Тітової Наталії Вікторівни з моменту закриття даних Загальних зборів.

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:
 • Час виступу доповідачів по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин.
 • Час виступу учасників Загальних зборів з питань порядку денного – до 5 хвилин.
 • Голова Загальних зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
 • Усі запитання до доповідачів надаються у письмовій формі до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища ім’я по батькові (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом. Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
 • Відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
 • З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту Товариства та чинним законодавством України.
 1. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
 1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати основними напрямками діяльності Товариства в 2020 році провадження ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності. 
 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік.
 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та виплата дивідендів.

Проект рішення:

 1. Нерозподілений прибуток за 2019 рік направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
 1. Доповнення видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.
 1. Доповнити існуючі види економічної діяльності Товариства додатковими видами економічної діяльності  за КВЕД-2010, а саме: 47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»; 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля»; 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет»; 47.75 «Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах»; 47.42 «Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах»; 47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах»; 47.51 «Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах»; 47.65 «Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах»; 47.75 «Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах».

Основні показники фінансово-господарської діяльності (в тис.грн.) за звітний 2019 рік: 1) Всього активів за звітний період – 3858,0, за попередній – 3539,0; 2) Основні засоби за звітний період – 1902,0, за попередній – 1901; 3) Довгострокові фінансові інвестиції за звітний період – 0, за попередній – 0; 4) Запаси за звітний період – 1491,0, за попередній – 1087,0; 5) Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період – 22,0, за попередній –18,0; 6) Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період – 440,0, за попередній – 532,0; 7) Нерозподілений прибуток за звітний період – 1144,0, за попередній – 203,0; 8) Власний капітал за звітний період – 1555,0, за попередній – 613,0; 9) Статутний капітал за звітний період – 27, за попередній – 27; 10) Довгострокові зобов’язання за звітний період – 0, за попередній – 0; 11) Поточні зобов’язання за звітний період – 2276,0, за попередній – 2899,0; 12) Чистий прибуток і збиток за звітний період – 1144,0, за попередній – 970,0; 13) Середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний період – 100, за попередній – 100; 14) Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) за звітний період – 0, за попередній – 0; 15) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду за звітний період – 0, за попередній – 0; 16) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) за звітний період – 9, за попередній – 7.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою в мережі Інтернет: https://22860803.smida.gov.ua/.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії Загальних зборів, функції та повноваження Лічильної комісії Загальних Зборів, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова Лічильна комісія Загальних зборів функції якої виконує Реєстраційна комісія, яка призначається директором Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів будуть виконувати особи, обрані Директором Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам Товариства даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (обідня перерва з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15, кімната 1, письмово звернувшись до Товариства, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа – директор Товариства Левковська Наталія Дмитрівна. Телефон для довідок: (044) 483-19-41, (098)219-83-43.

Акціонери Товариства мають право до початку Загальних зборів отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонери Товариства мають право отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право акціонери Товариства та/або  представники акціонерів Товариства за довіреністю.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів Товариства – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів Товариства на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонер Товариства має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 100 (сто) штук акцій, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 76 (сімдесят шість) штук акцій. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Директор ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор

 

___________________________

                         (підпис) 

                         М.П.

 

               Н.Д. Левковська

(ініціали та призвище керівника)

27.03.2020 р.

(дата)