Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2019 12:30:02
Дата здійснення дії: 26.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Код за ЄДРПОУ:  22860803
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Магазин №1715 «Госптовари», код ЄДРПОУ 22860803 (далі – ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» та/або Товариство), місце знаходження якого 04107 м. Київ, вул. Багговутівська, 3/15, повідомляє Вас, що 26.04.2019 року о 09 год. 00 хв., за адресою: 04107 м. Київ, вул. Багговутівська, 3/15 (кімната 1), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Датою складення реєстру, що міститиме перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлено 22.04.2019 року.

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів):

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

1)  Обрати лічильну комісію в особі Шарової Марії Венедиктівни.

2)  Припинити повноваження лічильної комісії в особі Шарової Марії Венедиктівни з моменту закриття даних Загальних зборів.

 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Обрати: Головою Загальних зборів Капштик Олену Михайлівну, секретарем Загальних зборів Лозько Світлану Володимирівну.
 2. Для проведення Загальних зборів встановити наступний регламент:
 • Час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хвилин.
 • Час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хвилин.
 • Загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
 • Голова Загальних зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
 • Усі запитання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища ім’я по батькові (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій. Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
 • Відповіді по запитаннях – не більше 10 хвилин.
 • Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких  затверджені директором Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
 1. Розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
 1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати основними напрямками діяльності Товариства в 2019 році провадження ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності. 
 1. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.
 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік та виплата дивідендів.

Проект рішення:

 1. Нерозподілений прибуток за 2018 рік направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою в мережі Інтернет: https://smida.gov.ua/db/participant/22860803

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде відбуватися у день та за місцем проведення Загальних зборів з 08 год. 30 хв. до 08 год. 55 хв.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства при собі мати паспорт, а представникам акціонерів Товариства – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів Товариства на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери Товариства мають право до початку загальних зборів отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Акціонери Товариства мають право отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право акціонери та/або  представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер Товариства має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 3/15 (кімната 1) в робочі дні, письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа – директор Товариства Левковська Наталія Дмитрівна. Телефон для довідок: (044) 483-19-41, (098)219-83-43.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 100 штук акцій, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 76 штук акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (в тис.грн.) за звітний 2018 рік:

 1. Всього активів за звітний період – 3539,0, за попередній – 2447,0;
 2. Основні засоби за звітний період – 1901,0, за попередній – 1679,0;
 3. Довгострокові фінансові інвестиції за звітний період – 0, за попередній – 0;
 4. Запаси за звітний період – 1087,0, за попередній – 763,0;
 5. Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період – 18,0, за попередній – 2,0;
 6. Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період – 532,0, за попередній – 1,0;
 7. Нерозподілений прибуток за звітний період – 203,0, за попередній – 0;
 8. Власний капітал за звітний період – 613,0, за попередній – (-357,3);
 9. Статутний капітал за звітний період – 27, за попередній – 27;
 10. Довгострокові зобов’язання за звітний період – 0, за попередній – 0;
 11. Поточні зобов’язання за звітний період – 2899,0, за попередній – 2777,0;
 12. Чистий прибуток і збиток за звітний період – 970,0, за попередній – (-332,0);
 13. Середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний період – 100, за попередній – 100;
 14. Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) за звітний період – 0, за попередній – 0;
 15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду за звітний період – 0, за попередній – 0;
 16. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) за звітний період – 7, за попередній – 6.

 

Директор ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор

 

___________________________

(підпис) 

                         М.П.

 

_______Левковська Н.Д.____

(ініціали та призвище керівника)

26.03.2019

(дата)