Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.11.2019 16:00:02
Дата здійснення дії: 29.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари"
Код за ЄДРПОУ:  22860803
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Магазин №1715 «Госптовари» (код ЄДРПОУ 22860803, місце знаходження: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15) (далі – ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» та/або Товариство) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Директором Товариства прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з повідомленням акціонерів Товариства про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 14 грудня  2019 року о 09 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15 (кімната 1). Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 14 грудня 2019 року з  08 год. 30 хв. до 08 год. 55 хв. за адресою проведення Загальних зборів: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15 (кімната 1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 24 год. 00 хв. 10 грудня 2019 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів Товариства – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів Товариства на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

В реєстрації акціонера Товариства (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера Товариства (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера Товариства (його представника), а в разі участі представника акціонера Товариства – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

1)   Обрати лічильну комісію в особі Шарової Марії Венедиктівни.

2)   Припинити повноваження лічильної комісії в особі Шарової Марії Венедиктівни з моменту закриття даних Загальних зборів.

 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Обрати Головою Загальних зборів – Капштик Олену Михайлівну.
 2. Обрати Секретарем Загальних зборів – Дьоміну Аллу Василівну.
 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:
 • Час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – до 15 хвилин.
 • Час виступу учасників Загальних зборів з питань порядку денного – до 5 хвилин.
 • Загальний час розгляду питань порядку денного – до 20 хвилин.
 • Голова Загальних зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
 • Усі запитання до доповідачів надаються у письмовій формі до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища ім’я по батькові (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом. Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
 • Відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
 • Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких  затверджені директором Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.
 • Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована директором Товариства відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів.
 • Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера Товариства (представника); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер Товариства (представник) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер Товариства (представник) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
 • Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 • Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 • Протокол Загальних зборів від імені Загальних зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.
 • З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту Товариства та чинним законодавством України.
 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Приватного акціонерного товариства «Магазин №1715 «Госптовари» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Магазин №1715 «Госптовари». Надання повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

 1. У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Магазин №1715 «Госптовари» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
 2. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Магазин №1715 «Госптовари».
 3. Уповноважити Директора ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари» Левковську Наталію Дмитрівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Магазин №1715 «Госптовари» у новій редакції та здійснити всі необхідні дії (заходи) пов’язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою в мережі Інтернет: https://smida.gov.ua/site/22860803/

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам Товариства даного повідомлення до 14 грудня 2019 року (включно) в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (обідня перерва з 14 год. хв. до 15 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, 3/15 (кімната 1), письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа – Директор Товариства Левковська Наталія Дмитрівна. Телефон для довідок: (044) 483-19-41, (098)219-83-43.

14 грудня 2019 року ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів.

Акціонери Товариства мають право до початку Загальних зборів отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право акціонери Товариства та/або  представники акціонерів Товариства за довіреністю.

Акціонер Товариства має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 100 (сто) штук акцій, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 76 (сімдесят шість) штук акцій.

 

Директор ПрАТ «Магазин №1715 «Госптовари»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор

 

___________________________

(підпис) 

                         М.П.

 

_______Левковська Н.Д.____

(ініціали та призвище керівника)

29.11.2019 р.

(дата)